ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

 

Доставка

Електрически превозни средства с батерии или само батерии не могат да бъдат изпращани чрез куриерска фирма “Еконт”.

*Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и начина на транспорт. Електрическите превозни средства се доставят в сглобен вид , освен ако клиента изрично не поиска друго. Стоката се изпраща от гр. Хасково до адрес на купувача.
*Доставката на електрически колела с наш транспорт  струва 80лв  а на триколки и скутери е 120лв и отнема до 5 работни дни за доставка.

Предаване на стоката
*Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
*При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
*При отказ извън случаите по чл. 13, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети “ТАГ”  ЕООД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
* В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ТАГ”  ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
*Стоката става собственост на клиента, след нейното заплащане на куриера. В случаите, когато е платена по банков път – след одобрението и получаването и от куриера. До този момент тя е собственост на „ТАГ“ ЕООД.

Начини на плащане, съпътстващи документи.

  •    Цени

             Цените са за 1 брой 

             Посочените цени са с начислен ДДС

             За количества се предлагат отстъпки

  • Начини на плащане

С наложен платeж при получаване на стоката;

*С Пощенски Паричен Превод при получаване на стоката. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който и освобождава от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод.;)

По банков път след направено авансово плащане по банкова сметка

Банка  ПРОКРЕДИТБАНК ХАСКОВО

BIC     PRCBBGSF

IBAN  BG08PRCB92301012665215

В полето основание посочете закупената стока

 

 Съпътстващи документи.

*Стоката се изпраща с касова бележка или фактура, ако е поискана такава и са въведени коректно необходимите данни. С доставката получавате и гаранционна карта.

Гаранционни условия

Уредите и електроинструментите съответствуват на действащите в Р. България норми и стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост .
Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката.
При продажба на лизинг , гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката.В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното представяне в оригинал.
Гаранцията се отнася за дефекти , възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период . Всички такива дефекти се отстраняват безплатно , след като уреда се достави в упълномощения сервиз и е установена първопричината за дефекта от сервизния техник (срокът за установяване и поправка е 30 работни дни) и при констатиране на неправилна експлоатация ,ремонта на стоката се поема от клиента .В случай на гаранционен сервиз при нужда от замяна на части , възли и детайли при ремонт , дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност. В случай на дефект , разходите и рисковете по доставка до и от сервиза са за сметка на купувача . Желателно е изделието да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди , настъпили по време на престоя в сервиза .Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза .Вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефект на стоката и престоя в сервиза .При потретен еднотипен дефект , за уреда се изготвя експертна оценка от оторизиран сервиз . При възникнали спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р. България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана
лаборатория . Становището на експертизата е окончателна. Виновната страна възстановява причинените щети- нов инструмент , заплащане разходите за експертизата , всички разходи за доставянето на уреда от и до сервиза.

ВНИМАНИЕ !!! Подправени , неправилно или непълно попълнени , без мокър печат, гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ!

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент, посочена по-горе.
2.Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието и представянето на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи (касова бележка, фактура). Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата, или в гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4.Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5.Гаранционният срок е, както следва:
5.1. 24 (двадесет и четири) месеца за всички модели електрически скутери, като гаранционния срок покрива следните части – конструкция на рамка/рама, кормилна стойка, сгъващ механизъм и спирачна система, основни и допълнителни светлини.
5.2. 12(дванадесет) месеца за – електрически мотор, контролер, дисплей, порт за зареждане, основни и допълнителни светлини.
5.3. 6(шест) месеца за – батерия, зарядно
Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в ръководството за употреба, на хартиен или друг носител. Батерията се подменя в рамките на гаранцията по т. 5.3, в случай, че капацитетът и е с 55% или по-малко, спрямо капацитетът и по техническа спецификация.

6.Гаранцията изключва:
– съставни части и консумативи, като – гуми (вътрешни/външни); калници; гумени дръжки и основа против подхлъзване; декоративни елементи и покрития – стикери, боя и други; USB портове; степенка; не задвижващо колело;
– повреди, причинени от неправилна употреба и в нарушение с указанията в Ръководството за употреба. Продуктът трябва да се използва според указанията в Ръководството на потребителя;
– периодична поддръжка, поправка или подмяна на части, поради нормално им износване;
– повреди, в следствие неспазване на инструкциите на “ТАГ” ООД за правилна поддръжка на продукта;
– повреди, поради невнимание или в резултат на природни бедствия (мълния, наводнение, пожар и други независещи от „ТАГ” ЕООД причини).
7. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране.
8. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на Продавача.
9. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от Продавача, се отстраняват за сметка на клиента.
10. Продавачът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на невъзможността на Купувача да използва изделието.

Връщане на стока

Клиента следва да се съобрази със следните изисквания с оглед приемане от ТАГ ЕООД на върната стока в 14-дневен срок:

За да върнете стока/ите, трябва да попълните формуляр(https://tigtag.eu/доставка-и-плащане/), след което да изпратите формуляра на имейл tigtageu@gmail.com
При приемане на стоката/ите от страна на служител на ТАГ ЕООД, ако се установи разминаване с информацията, която е подадена в писмен вид чрез формуляра за връщане, то ТАГ ЕООД има правото да откаже приемането на върнатата стока.
При установяване на употреба на продукта/ите ТАГ ЕООД има право по чл. 55 ал.4 да върне от 70-30%( в зависимост състоянието на продукта/ите) от сумата на продукта/ите
При установяването на нарушения само на търговската опаковка, ТАГ ООД има правото по чл. 55 ал.4 да върне 90% от сумата на продукта/ите
При изпратена рекламация, наш служител ще ви върне в писмена форма завеждането на щетата до 5 работни дни, от датата на получената рекламация.

Срок на доставка

Всички стоки, които са в наличност, се доставят в рамките на 3 до 5 работни дни, освен ако поръчката не е по-голяма или има комплектация за доставката на която не зависи от ТАГ ЕООД , за което ще отнеме време 5 работни дни. Направените поръчки в празнични и почивни дни, ще бъдат изпълнени в първият работен ден.

Връщане на стока

Клиента следва да се съобрази със следните изисквания с оглед приемане от ТАГ ЕООД на върната стока в 14-дневен срок:

  • За да върнете стока/ите, трябва да попълните  формуляр(Свали от тук), след което да изпратите формуляра на имейл  tigtageu@gmail.com
  • При приемане на стоката/ите от страна на служител на ТАГ ЕООД, ако се установи разминаване с информацията, която е подадена в писмен вид чрез формуляра за връщане, то ТАГ ЕООД има правото да откаже приемането на върнатата стока. 
  • При установяване на употреба на продукта/ите ТАГ ЕООД има право по чл. 55 ал.4 да върне от 70-30%( в зависимост състоянието на продукта/ите) от сумата на продукта/ите
  • При установяването на нарушения само на търговската опаковка, ТАГ ООД има правото по чл. 55 ал.4  да върне 90% от сумата на продукта/ите
  • При изпратена рекламация, наш служител ще ви върне в писмена форма завеждането на щетата до 5 работни дни, от датата на получената рекламация.

В случай че сте разочаровани от поръчката, имате право да я върнете или замените в срок от 14 дни след получаването й. Като трябва да спазите следните условия:

1. Запазен добър търговски вид, напълно запазена опаковка (стоката не е със следи от употреба, скъсана, надраскана, счупена и т.н.), в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

2. Транспортните разходите са за сметка на клиента. (В случай на замяна на стока клиентът заплаща 2 куриерски такси за транспорт в двете посоки)

3. Запазваме си правото да не уважим връщането, ако изделието не е наше, ако има повреди причинени умишлено, ако изделието е използвано, ако връщането е за пореден път или има системна злоупотреба с нашата любезност.

4.Стоката трябва да се изпрати с всички придружаващия документи: касова бележка , фактура , стокова разписка.

В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на ТАГ ЕООД стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал ТАГ ЕООД за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като ТАГ ЕООД се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

Всяка една пратка се оглежда щателно от нашия екип, но ако се случи да направите рекламация на стока поради фабричен дефект, в такъв случай ние ще поемем разходите по неговото връщане.

Изтегляне формуляр за упражняване право на отказ

Забележка

Условията за поръчка, доставка и плащане съответстват на условията посочени в Закона за защита на потребителите.

Всяка предоставена от потребителя или лицето, ползващо сайта със свободен достъп лична информация, ще бъде използвана в съответствие със Закона за защита на личните данни и нейното предоставяне от страна на потребителя е напълно доброволно.

 

Преди покупка , моля запознайте се с законовите изисквания за ползване , регистрация и шофиране на електрически превозни средства: колела , скутери и триколки.

НАРЕДБА № I-181 ; НАРЕДБА № 117 ; ЗДвП